ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΟΥ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΩΝ

«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

(Αριθμός 1685/ 68Υπουργ. Κοιν. Προνοίας)

Σύσταση συνεταιρισμού

​​​΄Αρθρο 1

Το Καταστατικό του συσταθέντος δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1685/1968 αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας (ΦΕΚ 472/19-9-1968, τεύχος Β)  και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 602/1915 «περί συνεταιρισμών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από το άρθρο 4 του Ν.Δ 609/1948 της  παρ. 8  του  άρθρ.  3  του  Ν.Δ  4546/1966, και  το Π.Δ 93/1987 ΦΕΚ 52Α/16/4/87, Τεύχος Πρώτο (1ο ) υπό την επωνυμία « Παραθεριστικός - Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μακεδόνων και Θρακών ο Μέγας Αλέξανδρος» Συν. Π.Ε,  αναμορφώνεται και εναρμονίζεται σύμφωνα με  τις διατάξεις  του Ν.1667/86   όπως επιτάσσει η διάταξη  του άρθρου 39 του Ν 4030/2011 όπως αντικαταστάθηκε  από τη  διάταξη του άρθρου 31 του Ν  4067/2012 ως ακολούθως :

ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αρθρο 2

Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στην Αθήνα, Δήμος Αθηναίων, όπου είναι εγκατεστημένη η Διοίκησή του και αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του. Περιφέρεια είναι η ιδιόκτητη έκταση που βρίσκεται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αχαρνών Αττικής, όπου και θα γίνει ο οικισμός του Συνεταιρισμού. Επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι «Παραθεριστικός-Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μακεδόνων και Θρακών Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Συν. Π.Ε. Υποχρεωτικά η επωνυμία αυτή χρησιμοποιείται σε όλες τις δικαιοπραξίες και συναλλαγές και πράξεις της διοικήσεως ως και παντός είδους εκπροσωπήσεις στις διοικητικές, πολιτικές και Δικαστικές Αρχές.

Δια τα χρέη του συνεταιρισμού δεν επαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών του συνεταιρισμού.

ΣΚΟΠΟΣ – ΕΚΤΑΣΗ

Αρθρο 3

Ο Συνεταιρισμός έχει αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση για τα μέλη του, παραθεριστικής κατοικίας στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών Αττικής, εις θέση κτήματος Βαρυμπόπης και την εν γένει αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής παραθεριστικής κατοικίας, προς όφελος  των μελών του. Η έκταση του συνεταιρισμού είναι με οριστικά συμβόλαια χίλια πενήντα (1050) στρέμματα και βάσει προσυμφώνων αγοράς, πεντακόσια πενήντα (550)  στρέμματα, τα οποία βρίσκονται στην Διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αχαρνών Αττικής και στη θέση του κτήματος  Βαρυμπόπης. Η ήδη αγορασθείσα έκταση και αυτή η οποία έχει προσυμφωνηθεί να αγορασθεί, εφ’ όσον δεν επαρκεί δια την μερίδα κάθε μέλους που είναι ένα στρέμμα και δια την δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, σχολείων, εκκλησιών, κέντρων ψυχαγωγίας και αθλήσεως των μελών και των οικογενειών αυτών ως και κάθε άλλου είδους κοινοχρήστου χώρου που θα προβλέπεται από  τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις)  τότε ο Συνεταιρισμός θα έχει δικαίωμα αγοράς, εφ’ όσον υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχόμενης εκτάσεως της ως άνω υπάρχουσας η οποία συνορεύει προς Βορράν με Βασιλικό κτήμα Τατοϊου, προς Νότον με κτήμα «Ψωρίλα», προς Ανατολάς με Βασιλικό κτήμα και εν μέρει με κτήμα «Ψωρίλα» και Δυτικά με υπόλοιπο κτήμα Βαρυμπόπης. Ο παραπάνω σκοπός μπορεί να πραγματοποιηθεί ή με παραγωγή κατοικίας από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα ή με διανομή αυτοτελών οικοπέδων, για την ανέγερση κατοικιών από τα μέλη ή με αγορά ετοίμων κατοικιών ή με τον συνδυασμό κατά οποιοδήποτε τρόπο των τριών αυτών περιπτώσεων. Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κατηγορίας του Συνεταιρισμού με ποινή διάλυσής του εκτός και εάν επιβάλλεται από τις πολεοδομικές διατάξεις .

Τα μέλη του Συνεταιρισμού που σήμερα  είναι εγγεγραμμένα, ανέρχονται σε οκτακόσια πενήντα τρία  (853), όπως αναφέρονται στην επικυρωμένη κατάσταση του μητρώου, με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση και διεύθυνση του κάθε ενός .

Δια την επίτευξη του σκοπού του, ο Συνεταιρισμός δύναται να συνάπτει δάνεια από τράπεζες ή άλλου χρηματοδότου νομικού προσώπου ή ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,  Η μεταβίβαση της κυριότητος της κάθε μερίδος την οποία δικαιούται έκαστος συνεταίρος, θα γίνει κατόπιν κληρώσεως των οικοπέδων σε Γενική Συνέλευση και με οριστικά συμβόλαια, εφ’ όσον η όλη έκταση του συνεταιρισμού υπαχθεί στο σχέδιο πόλεως δια της εγκρίσεως του σχεδίου πολεοδομικής μελέτης υπό της αρμοδίας υπηρεσίας  ή  δι’ επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως, κωμοπόλεως ή  χωρίου, όπως είναι η εγγύς αυτού κοινότητα Θρακομακεδόνων  ή  περιοχή του Δήμου Αχαρνών ή του οικισμού Βαρυμπόπης.

Ο Συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις με οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δι’ ών θα ανατίθεται η μελέτη, η τοπογράφηση, ρυμοτόμηση και κατάτμηση οικοπεδικών εκτάσεων σε οικόπεδα και κοινόκτητους χώρους και η ανοικοδόμηση κατοικιών και κτιρίων κοινής χρήσεως και ωφελείας. 

Κατά την εκπλήρωση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός δύναται να αναθέτει σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 39 του Ν 4030/2011 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν 4067/2012  την μελέτη  επίβλεψη  και εκτέλεση των απαιτουμένων έργων τεχνικής υποδομής  δια την βελτίωση του περιβάλλοντος του οικισμού, των κτωμένων κατοικιών των συνεταίρων, την μελέτη και εκτέλεση έργων κοινής χρήσεως, ωφελείας και εξωραϊσμού στον  οικείο Ο.Τ.Α  στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγονται οι εκτάσεις  του Ο.Σ. και υποχρεούται  να προσαρμόζει τα προγράμματά του σύμφωνα με το γενικότερο στεγαστικό και οικιστικό πρόγραμμα του Κράτους, ως τούτο εκάστοτε καθορίζεται υπό των κειμένων νόμων ή των σε εκτέλεση τούτων εκδιδομένων Υπουργικών αποφάσεων.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 16

Τα δικαιώματα των συνεταίρων για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού ενασκούνται δια της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία  δικαιούνται  να λαμβάνουν μέρος πάντοτε  όλοι οι συνεταίροι  και συνέρχεται σε τακτική ή έκτακτη  συνεδρίαση όπως ορίζει ο νόμος  1667/1986  άρθρο 5 και το παρόν καταστατικό  .

ΨΗΦΟΣ

Άρθρο 17

Έκαστος συνεταίρος έχει μόνο μια ψήφο ανεξαρτήτως  του αριθμού των εταιρικών  μερίδων που διαθέτει  ( άρθρο 4  παρ.2 του Ν 1667/1986)

Δεν έχει δικαίωμα ψήφου ο συνεταίρος όταν πρόκειται να απαλλαγεί από υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισμό ή να συνάψει συμβάσεις μετ’ αυτού.

Στα θέματα περί λογοδοσίας, απαλλαγής Διοικητικού και Εποπτικού από ευθυνών, εγγραφής ή διαγραφής μελών και εκλογής Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι εγγραφέντες ως συνεταίροι  κατά το τελευταίο  προ της Συνελεύσεως εξάμηνο. Ομοίως δεν είναι εκλέξιμοι ως αντιπρόσωποι παρ’ ενώσει, προ της παρελεύσεως της ως άνω εξαμήνου προθεσμίας, εκτός εάν έχουν ήδη θητεύσει μέλη σ’ άλλον συνεταιρισμό επί εξαμήνου. Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο που ορίζουν με έγγραφη εξουσιοδότηση.

Comments are closed.